KURUMSAL
  KVKK Aydınlatma Metni
Arslanoğlu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yasal düzenlemeler uyarınca çalışanlarımız, müşterilerimiz ve şirketimiz ile ilişkili kişilerin kişisel verilerinin korunmasında izlenilecek usul, esas ve başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

A. TANIMLAR
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. 
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

B. VERİ SORUMLUSU
İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Güzelburç Mahallesi E-5 Karayolu Cadde No: 302/A Antakya/HATAY adresinde mukim ARSLANOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACIMIZ
Kişisel verileri işleme amacımız şirketimiz ile aranızda var olan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler işlenebilecektir; 
Toplanan kişisel verileriniz, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep/şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 

D. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ GEREKÇEMİZ
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ofis, web sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak farklı kanallarla toplanabilir. Kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; hakların tesisi, kullanılması ve korunması; ve şirketimizin hukuki yükümlüklerinin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik ve güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

E. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA YÖNTEMİMİZ
Kişisel Verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dâhilinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olmak üzere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Şirketimizin Güzelburç Mahallesi E-5 Karayolu Cadde No: 302A/ Antakya/HATAY adresine yazılı olarak veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ” kapsamında öngörülen yöntemlerle başvurarak ilgili kişi;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Şirketimizce talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Dilediğiniz zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun on birinci maddesi kapsamındaki taleplerinizi  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ” ve ilgili mevzuat uyarınca ARSLANOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Güzelburç Mahallesi E-5 Karayolu Cadde No: 302/A Antakya/HATAY adresine yazılı olarak veya anılan tebliğ kapsamında öngörülen yöntemlerle iletebilirsiniz. 

ARSLANOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ